Portfolio

Leer taaltherapie samen met ouders geven.

Op de TOLK-studiedagen voor taalspecialisten staat centraal hoe je ouders actief betrekt bij de taaltherapie van hun kind.

Hoe doe je dit zonder extra stress toe te voegen? Wat is de leefwereld van het gezin? Hoe zet je TOLK in als instrument in je professionele handelen? Hoe vertaal je jouw therapie naar passende ouder-kindactiviteiten? Hoe stimuleer je ouders bij het verder uitbreiden van de taal?

De taalspecialisten gaan naar huis met de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek. Kijk op de website van TOLK voor de data! 

Conferentie game in Arnhem

Als je van je conferentie een spel kan maken door middel van ervaren, puzzelen en heel veel gesprek is de impact groter! In Arnhem is een vernieuwende en inspirerende “conferentie game” gehouden om de resultaten van het “Tel Mee met Taal” project “Taalrijke thuisomgeving Arnhem” te delen met deelnemers uit de stad. Deelnemers hebben ervaren hoe spannend en leerzaam deze alternatieve conferentie was en hoe deze aanpak verbindend werkt voor alle partijen die aan dit project mee hebben gedaan. Iedereen heeft een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van de conferentie gehad. Kennisdeling was ineens veel leuker! Bekijk het filmpje!

Thuis in Taal

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben behoefte aan kennis over hoe zij ouders met een lage opleiding en vooral laaggeletterden kunnen ondersteunen om de taalstimulering thuis te versterken. De verwachting is dat effectieve ondersteuning bijdraagt aan de interactie tussen ouder en kind, de schoolprestaties van kinderen en het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd. Lees meer…

Wensen en verwachtingen van ouders in een kindcentrum

In een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.

Lees meer…

Complimenten VVE in Almere van de inspectie

Actief Ouderschap heeft samen met onderwijs, opvang en gemeente in Almere het gemeentelijk ouderbeleidsplan gemaakt. Daarnaast heeft Actief Ouderschap de  VVE-locaties geholpen bij de uitvoering. En dan zulke complimenten van de inspectie…

Ruim 300 onderwijsinstellingen zijn samen met ouders vertrokken

Actief Ouderschap begeleidt scholen bij het versterken van de relatie met ouders. Met het Wensen en verwachtingen traject helpt Actief Ouderschap om “samen te vertrekken” in plaats van ouders te betrekken bij wat de school bedacht heeft. Er is iets veranderd in de scholen, in de visie op samenwerken, in de cultuur en op de manier waarop er met ouders gesproken wordt. Er is in de laatste 5 jaar veel ervaring opgedaan met onze werkwijze. Op ruim 300 onderwijslocaties (scholen en voorscholen) zijn teambijeenkomsten (scans) en wensen en verwachtingen avonden georganiseerd om een heldere visie te krijgen op partnerschap tussen ouders en school.

Lees meer…

Inspiratiebijeenkomst Waalwijk Taalrijk

Gemeente Waalwijk organiseerde samen met Actief Ouderschap de Inspiratiebijeenkomst “Waalwijk Taalrijk” op 12 april jl. op het Dr. Mollercollege Walewyc-mavo voor ruim 200 professionals. De inspiratiebijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Partnerschap met ouders’.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met een grote opkomst van ongeveer 180 professionals, vrijwilligers én ouders. Bekijk het impressiefilmpje.

U kunt via de link Inspiratiebijeenkomst Waalwijk Taalrijk 12 april 2017 de presentatie, het verslag met opbrengsten en andere informatie van deze bijeenkomst downloaden.

Nijkerk, een plek voor al onze kinderen.

Vertegenwoordigers van ouders, het onderwijs, de kinderopvang, zorgverleners hebben samen met de gemeente Nijkerk 4 gespreksavonden georganiseerd in verschillende delen van de gemeente Nijkerk. De avonden werden begeleid door Actief Ouderschap in aansluiting op de visie op de Levensweg. De gesprekken met ouders en professionals hebben duidelijk gemaakt wat er al goed gaat als het gaat om (passend) onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding voor kinderen. En ook wat er nog beter kan. Bekijk de video

 

Conferentie Levensweg

Hoe kunnen we de samenwerking met ouders rondom het jonge kind in Gouda verder verbeteren? Daarover gingen zo’n 100 beleidsmakers en professionals met elkaar aan het werk op de conferentie in Gouda. Wij verzorgden het inhoudelijke programma. Samenwerking met Stichting Federatie Brede School Gouda.

zie ook de website

Kinderen fit en gezond in Gaanderen

Sportclubs, kinderopvang, onderwijs en gemeente spreken zich uit over de wensen en verwachtingen voor de toekomst van de kinderen in Gaanderen. Op basis van de input bouwen de mensen samen aan de toekomst van Gaanderen. De JOGG regisseur stimuleert het samenwerken voor de toekomst van de kinderen! Actief Ouderschap ondersteunt het proces met de organisatie van de bijeenkomsten en de inspiratie van de professionals.

Inspiratiemiddag Primair Onderwijs OUDERBETROKKENHEID EN (VOOR)LEZEN

Op deze Inspiratiemiddag stonden de volgende vragen centraal: Hoe kunnen voorschool, school en bibliotheek in samenwerking ouders ondersteunen in de leesopvoeding van hun kinderen? Hoe kunnen we hierin samen met ouders optrekken? De bibliotheek heeft deskundigheid op het gebied van boeken en leesontwikkeling. De pedagogisch medewerker of leerkracht heeft de sleutelrol naar ouders.

Lees meer…

Stappenplan ouderpartnerschap en lezen

Actief Ouderschap heeft voor de Bibliotheek op School (dBoS) het stappenplan ouderpartnerschap ontwikkeld.

Dit stappenplan is bedoeld voor bibliotheken die samen met het onderwijs en/of de kinderopvang planmatig en structureel willen werken aan het (meer) betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis.  Download dit stappenplan

MET Pro Waalwijk wil samen met ouders het verschil maken

Op MET PRO Waalwijk werken ouders en docenten samen om de beste kansen voor hun kind te creëren. Na een inspirerende studieochtend met alle docenten is de ouderavond georganiseerd. De avond is zeer goed bezocht en gewaardeerd door zowel de ouders als alle docenten. De MR en de OR zijn met de uitkomsten verder gegaan.

Vaderbetrokkenheid Spelenderwijs Utrecht

Voor de 150 pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs Utrecht hebben wij in vier ronden workshops verzorgd op de studiedag in het Beatrixgebouw in Utrecht.

 

Kennisfestival 2017 JOGG

We gaan samen voor een gezonde omgeving. Mooie sessie van Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo en Actief Ouderschap!
Actief Ouderschap heeft voor JOGG het stappenplan ouderpartnerschap ontwikkeld en de JOGG-wiki vol met mooie voorbeelden en praktische tools gezet!