actief ouderschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. Daarbij richten wij ons op de professionals. Dit doen wij door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren wij zelf inspiratie en diensten gemeenten, instellingen en individuele professionals. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Wij werken voor onder meer gemeenten, bibliotheken, besturen, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden. Belangrijke thema’s zijn VVE, ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling en lezen, gezondheid en kindercentra 2020.

Lees meer...

Nieuws

Partnerschap met ouders in Home-based programma’s

Met de Voorleesexpres, Spel aan Huis en het Mentoren project (School’s Cool) komen er elke week tientallen vrijwilligers in de gezinnen om ouders te ondersteunen en te inspireren. Goed om ook met deze vrijwilligers aan de slag te gaan rondom dit thema. Er is een prachtige  bijeenkomst geweest met coördinatoren en de vrijwilligers van deze projecten.

David Kranenborg opende de avond met een mini-college over Ouderschap. Onder het genot van een broodje werd een stellingenspel gespeeld. Wat een interactie en uitwisseling! Vervolgens zijn er onder leiding van een acteur casussen uitgespeeld en geoefend. Ter afsluiting zijn alle tips en aanbevelingen verzameld. Deze worden op dit moment verwerkt in een verslag. Actief Ouderschap is na deze avond nog in gesprek met de projectleiders en coördinatoren om educatief partnerschap met ouders goed in te bedden in deze projecten.

lees ook de special van Brede school Gouda over Educatief Partnerschap.

Brief aan informateur maart 2017

Namens veertien landelijke en lokale organisaties die dagelijks werken aan het verkleinen van onderwijsachterstanden hebben we een brief geschreven aan de formateurs om aandacht te vragen voor de rol van ouders en de manier waarop we samen kunnen zorgen voor meer kansen voor kinderen.

Brief aan informateur maart 2017 aandacht voor thuisomgeving

Lees meer…

Blog

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar de gesprekken op school. De schoolmaatjes komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op. Meer als vriend(in) dan als degene die ze iets zou moeten leren. Met de naam ‘ONS!’ wordt daarom ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid.

Actief Ouderschap organiseert samen met ouderbetrokkenheid + de projecten van Schoolmaatjes ONS!

Lees de Blog van Harriet Marseille over ONS!

Actief Ouderschap twittert