actief ouderschap

Actief Ouderschap zet zich in om de kansen voor kinderen te vergroten door de samenwerking van professionals en ouders te versterken.

Actief Ouderschap verbindt ouders, professionals en organisaties.
Actief Ouderschap levert een dienstverlening bestaande uit middelen, consultancy en scholing.
Actief Ouderschap werkt als kenniscentrum waar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken voor samenwerking, om de kansen voor kinderen te vergroten, geconcentreerd is.

Lees meer...

Nieuws

Conferentie Game 100% geletterd in Arnhem

Als je van je conferentie een spel kan maken door middel van ervaren, puzzelen en heel veel gesprek is de impact groter! In Arnhem is een vernieuwende en inspirerende “conferentie game” gehouden om de resultaten van het “Tel Mee met Taal” project “Taalrijke thuisomgeving Arnhem” te delen met deelnemers uit de stad. Deelnemers hebben ervaren hoe spannend en leerzaam deze alternatieve conferentie was en hoe deze aanpak verbindend werkt voor alle partijen die aan dit project mee hebben gedaan. Iedereen heeft een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van de conferentie. Kennisdeling wordt ineens veel leuker!

https://www.youtube.com/watch?v=LqflHvpDETw

Wil jij de impact met je taaltherapie vergroten?

Meld je dan aan voor de TOLK-studiedag van Actief Ouderschap!

Centraal staat hoe je ouders actief betrekt bij de taaltherapie van hun kind.

Hoe doe je dit zonder extra stress toe te voegen?

  • Je zoomt in op de leefwereld van ouders.
  • Je ontdekt hoe je TOLK als instrument inzet in je professionele handelen.
  • Je krijgt inzicht in hoe dit de samenwerkingsrelatie met ouders verstrekt.
  • Je gaat dit vertalen naar ouder-kindactiviteiten.
  • Je maakt met films gebruik van verschillende rolmodellen.
  • Je zet in op empowerment van ouders voor het leggen van de talige thuissituatie.
  • Je stimuleert ouders bij het verder uitbreiden van de taal.

Je gaat naar huis met de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Kijk op de website van TOLK voor de data http://tolkinfo.nl/agenda.php

Blog

Wensen en verwachtingen van ouders in een kindcentrum

In een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.

Als lid van ons Platform Kindcentra draagt Actief Ouderschap het gedachtegoed van kindcentra uit. Ze zijn één van de experts in Nederland die ondersteuning bieden bij het samenwerken tussen pedagogische professionals en ouders. De visie van Actief Ouderschap is dat kinderen zich beter ontwikkelen als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben én met elkaar samenwerken. Zij zetten zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen.

Wensen- en verwachtingen avonden
In de afgelopen maanden heeft een aantal PACT voor Kindcentra ambassadeurs in samenwerking met Actief Ouderschap twee wensen- en verwachtingen avonden georganiseerd om zowel wensen en verwachtingen van ouders als van medewerkers van het kindcentrum te bespreken.

Gedurende deze avonden kwamen ouders samen met het team van het kindcentrum om aan de hand van een aantal thema’s en onder leiding van een gespreksleider per thema in een kleine groep met elkaar in gesprek te gaan. De thema’s komen vanuit Actief Ouderschap en zijn:

Actief Ouderschap themas

Met betrekking tot het specifieke thema werd samen met ouders en de teamleden verkend wat al goed gaat, wat beter kan en welke wensen en verwachtingen ouders en het team bij dat specifieke thema hebben.

Ouders en teamleden hadden op deze avonden allemaal dezelfde rol. De gesprekken werden geleid door gespreksleiders van buiten het kindcentrum. Eigenlijk waren zowel het team als de ouders deze avond allemaal als ‘gast’ aanwezig. Uit de verschillende gesprekken kwamen hele mooie concrete wensen en verwachtingen. Bijvoorbeeld over overdracht en informatievoorziening, maar ook over hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt. Deze wensen en verwachtingen worden uitgewerkt in een team van ouders en leerkrachten, het zogenaamde partnerschapsteam.

Een dergelijke avond staat namelijk niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een traject. Een traject waar alle partijen open staan om ook echt aan de slag te gaan met de uitkomsten van de wensen- en verwachtingen avond.

Het traject van samenwerking tussen ouders en professionals
De opbouw van het traject start met een visie verkenningsbijeenkomst met het kindcentrum team. Zij krijgen uitleg over actief ouderschap, onderverdeeld in de vijf partnerschappen van het plaatje hierboven.

De tweede avond in het traject is de wensen- en verwachtingenavond. De belangrijke mindshift voor het kindcentrum team is, dat juist de ouders aan het woord komen en aangeven wat zij “vinden, willen, verwachten en wensen” op de genoemde vijf thema’s.

Hierna komt er een ‘partnerschapsteam’ bij elkaar dat de uitkomsten van de avond op hoofdlijnen samen analyseert. Deze analyse geeft nog geen antwoord op de wijze waarop verder te gaan met wensen en verwachtingen. Het is vooral een goede analyse en daarbij wordt gekeken naar consensus over de uitkomsten.

Pas tijdens de tweede bijeenkomst met het partnerschapsteam wordt gekeken welke belangrijke uitkomsten daadwerkelijk een aanpak verdienen en welke aanpak daarbij passend is. Dan kunnen de leden van dit team, samen met andere betrokkenen aan de slag.

PACT voor Kindcentra beoogt samen met Actief Ouderschap tot een resultaat te komen, waarbij een aantal mooie trajecten leidt tot prachtige samenwerkingen tussen ouders en professionals en waarbij de geleerde lessen en effectieve aanpak breed gedeeld kunnen worden met het netwerk van PACT voor Kindcentra.

Actief Ouderschap twittert