Kennis delen


Kennis, ervaringen, voorbeelden en ideeën delen

We brengen graag mensen met elkaar in contact. We vinden het belangrijk kennis, ervaringen, ideeën en goede voorbeelden met elkaar te delen. Zodat we van elkaar kunnen leren. Dat past bij ons ideële doel. We doen dit op allerlei manieren, zoals:

 • organiseren van inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten en conferenties, landelijk en regionaal
 • meedenken met partners in het veld en zorgen voor verbinding
 • publicaties

We beschikken inmiddels over:

 • een landelijk netwerk aan mensen met affiniteit rond het thema samenwerken met ouders
 • een (internationaal) netwerk van deskundigen
 • een uitgebreid kenniscentrum in Gorinchem
 • veel praktijkvoorbeelden uit VVE, onderwijs, zorg, opvang en sport
 • praktische tips en tools

Daardoor ontstaan er steeds nieuwe ideeën, activiteiten en instrumenten, gevoed uit praktijk en wetenschap.

Het model van de vijf partnerschappen biedt hierbij structuur.


Het model van de 5 partnerschappen

Het model van de vijf partnerschappen helpt u om structuur aan te brengen in het complexe veld van ‘ouderbetrokkenheid’.  We hebben het ontwikkeld met kennis van de theorie gecombineerd met onze ervaring uit de praktijk.

Professionals vinden het model heel praktisch. Het wordt inmiddels breed gebruikt.

In de samenwerking met ouders, is het van belang te zorgen voor een balans in de verschillende partnerschappen:

 • informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school/instelling
 • formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling
 • didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind
 • pedagogisch partnerschap: samen staan voor het welzijn en de opvoeding van het kind
 • maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij

U kunt de poster met het model downloaden, evenals een artikel met toelichting.


ISOP-label

Laat zien dat u planmatig en innovatief werkt aan partnerschap met ouders

Met het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) laat uw school blijken dat zij op innovatieve wijze werk maakt van partnerschap met ouders. ISOP-scholen zijn in ontwikkeling om samen met de ouders de onderwijsprestaties te verbeteren. Scholen met een ISOP-label borgen de kwaliteit van ouderpartnerschap.

Richtlijnen

Scholen ontvangen het ISOP-label bij het borgingstraject van Actief Ouderschap. Zij voldoen aan de onderstaande richtlijnen. Dit blijkt uit schoolbezoeken, gesprekken, teambijeenkomsten en documenten-analyse.

 • Ouders zijn welkom binnen de school en het team heeft de intentie om ouders als partners in het onderwijs te betrekken.
 • De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid.
 • De school heeft een plan opgesteld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 • De school werkt op innovatieve wijze aan het betrekken van ouders.
 • De school wil de opgedane kennis van dit veranderproces delen met andere scholen.
 • De school staat open voor feedback en onderzoek naar de nieuwe aanpak (door bijvoorbeeld ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Actief Ouderschap) om na te gaan of de innovaties  de gewenste  resultaten opleveren.