Scholing

Inspiratie

Actief Ouderschap inspireert beleidsmakers en professionals met lezingen en workshops over de mogelijkheden en kansen van samenwerking met ouders. Daarbij kan ingezoomd worden op uw werkterrein, of op een specifiek thema. In de lezingen en workshops komen zowel wetenschappelijke inzichten als herkenbare praktische voorbeelden aan de orde. In workshops hebben de aanwezigen altijd een actieve rol.


Studiedagen

Actief Ouderschap verzorgt diverse scholingsactiviteiten voor professionals in onderwijs, opvang, zorg en sport. De thema’s zijn uiteenlopend van gesprekstrainingen tot visiebepaling. Van trainingen over didactisch partnerschap tot interculturele communicatie.

We verzorgen onder andere studiedagen over de volgende thema’s:

 • Visiebepaling ouderpartnerschap
 • Communicatie
 • Een prettig gesprek
 • Gesprekscyclus en rapportage/portfolio
 • Digitaal partnerschap
 • Nieuwkomers in de klas
 • Intercultureel vakmanschap
 • Over jongens en meisjes en vaders en moeders
 • Jonge kinderen
 • Kansen voor peuters en kleuters
 • Conflicthantering
 • Didactisch partnerschap
 • Talentontwikkeling
 • 21th century skills en softskills
 • Actieve taalpartners
 • Leespartnerschap

We stellen altijd in overleg met u een programma van de studiedag samen.


Scan Actief Ouderschap

Met het team komen tot visie, sterke punten en ambities rond samenwerking met ouders

Een expert van Actief Ouderschap geeft een inspirerende presentatie aan het team van professionals op uw locatie. Daarin komen herkenbare praktijkvoorbeelden aan de orde. We introduceren het model van de 5 partnerschappen. We gaan met elkaar in op uw visie op samenwerking met ouders. Wie zijn de ouders zijn met wie u te maken heeft?

Het team brengt in kaart wat er al goed gaat in de samenwerking. Daarbij zoomen we in op onder meer communicatie, cultuur, organisatie en ICT. Vervolgens kijken we welke ambities u heeft om het partnerschap met ouders verder te versterken.

Actief Ouderschap werkt dit na afloop uit tot een helder overzicht. Dit vormt de basis voor uw ouderbeleid. U kunt hieruit de doelen kiezen, waar u de komende periode aan wilt werken.

Bij VVE-locaties wordt bij de scan ook ingegaan op de inspectiecriteria ouderbetrokkenheid.


Conferenties

U kunt actief ouderschap betrekken bij de organisatie van uw conferentie. Wij kunnen de organisatie, het dagvoorzitterschap, de lezingen en de workshops voor onze rekening te nemen. We kunnen met uw meedenken in een voorbereidingsgroep.

 


Workshops

Actief Ouderschap kan diverse workshops verzorgen voor professionals in onderwijs, opvang, zorg en sport. Wij kunnen meerdere workshops tegelijk verzorgen. In Oosterhout hebben we bijvoorbeeld voor 500 leerkrachten 25 workshops tegelijkertijd georganiseerd. De thema’s zijn uiteenlopend van gesprekstrainingen tot visiebepaling. Van workshops Social media tot interculturele communicatie.

We verzorgen onder andere workshops over de volgende thema’s:

 • Visiebepaling
 • ouderpartnerschap
 • Communicatie
 • Een prettig gesprek
 • Verteltassen
 • De Ouderacademie
 • Social media
 • Gesprekscyclus en rapportage/portfolio
 • Digitaal partnerschap
 • Nieuwkomers in de klas
 • Intercultureel vakmanschap
 • Over jongens en meisjes en vaders en moeders
 • Jonge kinderen
 • Kansen voor peuters en kleuters
 • Conflicthantering
 • Didactisch partnerschap
 • Talentontwikkeling
 • 21th century skills en softskills
 • Actieve taalpartners
 • Leespartnerschap

We stellen altijd in overleg met u een programma van de studiedag samen.


 Lezingen

Actief Ouderschap inspireert beleidsmakers en professionals met lezingen over de mogelijkheden en kansen van samenwerking met ouders. Daarbij kan ingezoomd worden op uw werkterrein, of op een specifiek thema. In de lezingen komen zowel wetenschappelijke inzichten als herkenbare praktische voorbeelden aan de orde.


Leergangen

Actief Ouderschap biedt compagnie training aan voor uw organisatie of voor een aantal samenwerkende organisaties. Ook verzorgen we training in ons kenniscentrum op inschrijving.


Scholing on the job

Voor directieleden en teamleden verzorgen wij scholing “on the job”. We gaan samen aan de slag met een thema om de benodigde vaardigheden te verwerven en direct resultaat te boeken.

Wie gingen u zoal voor?
 • De Brede School Gouda
 • Bibliotheek Helmond Peel

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!


Coaching en supervisie

Actief Ouderschap verzorgt zowel coaching als supervisie in diverse situaties.

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Bij coaching ligt het accent op het functioneren.

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. De “supervisanten” verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen. Ze leren denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Bij supervisie ligt het accent op het leren ook voor volgende situaties. Een supervisie is of individueel met de supervisor of in een klein groepje van maximaal drie personen..

Het is een ervaringsgerichte vorm van leren en laat zich vergelijken met autorijden. We kunnen over het rijden veel boeken lezen, we kunnen in een simulator stappen, maar het echte rijden leren we pas door onder leiding van een rij-instructeur deel te nemen aan het verkeer.