Ouderactiviteiten


De Actief Taal Partner

De partner die u helpt om taalstimulering samen met ouders vorm te geven!

Als kinderopvangorganisaties of school werkt u hard aan de taalontwikkeling van kinderen. Het voorkomen van taalachterstanden is enorm belangrijk voor onderwijskansen.

Ouders zijn een onmisbare schakel in de taalontwikkeling van kinderen. Zij brengen immers het overgrote deel van de tijd met hen door in de thuisomgeving.

Hoe kunt u samen met de ouders zorgen voor een rijke taalomgeving op kinderopvang of school?

De Actief Taal Partner helpt u daarbij!

Wat is een Actief Taal Partner?

 • Een vast gezicht voor team en ouders op school of opvang
 • Een specifiek geschoolde logopedist of taalspecialist die ouderpartnerschap bij taalstimulering kan vormgeven ten behoeve van preventie en (vroegtijdige) interventie

De Actief Taal Partner…

 • is vraagbaak rondom taalontwikkeling voor ouders en team
 • adviseert bij complexe taalproblematiek en meertalig opvoeden
 • organiseert ouderbijeenkomsten (methode TOLK voor taalontwikkeling is onderdeel van het aanbod)
 • verzorgt coaching on the job voor professionals als het gaat om taalontwikkeling en samenwerking met ouders
 • bouwt voor alle kinderen een brug tussen het proces van taalontwikkeling en het schoolse taalleren
 • is minimaal 8 dagdelen bij u op de locatie aanwezig

Hoe werkt het?

Heeft u belangstelling voor de Actief Taal Partner bij u op de opvang of op school?

Dan maken wij graag een afspraak met u om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. We maken dan afspraken die passen bij de specifieke situatie op uw opvanglocatie of school.


Vaderavond

Een avond met statafels, bitterballen en gadgets… alleen voor vaders

Er wordt gestart met een interactief minicollege waarbij vaders op een speciaal voor deze gelegenheid ontwikkelde poll-site kunnen reageren. Daarna gaan de vaders in gesprek met elkaar rondom het thema opvoeden vanuit hun speciale vadertalent.

Klik hier voor de flyer


Moederavond

Een avondje High tea… alleen voor moeders

Er wordt gestart met een interactief theaterprogramma waarbij de moeders eigen opvoedsituaties kunnen inbrengen en de acteurs op interactieve wijze reageren op de aangeboden situaties. Leerzaam, gezellig en leuk!


Wensen en verwachtingenavond

In gesprek met ouders: waar zijn we blij mee en welke wensen en verwachtingen hebben we van elkaar?

Als instelling of professional hebben we allerlei verwachtingen van ouders. Maar wat wensen en verwachten ouders eigenlijk van ons? Waar zijn ze blij mee in de samenwerking? Wat kan er beter?
We gaan hierover in gesprek met gemengde groepen van ouders en professionals op uw locatie. Gespreksleiders van Actief Ouderschap leiden deze gesprekken, aan de hand van het model van de partnerschappen.
Er ontstaan mooie gesprekken, ideeën en inzichten. En wat fijn om te horen hoe ouders eigenlijk waarderen wat u doet! Naast houvast voor verdere uitwerking, geeft de avond een sterk gevoel van saamhorigheid: we werken samen aan de ontwikkeling van onze kinderen!
Actief Ouderschap werkt de uitkomsten van de avond uit in een praktisch verslag. Dat biedt houvast voor de uitwerking van een programma van activiteiten (bijvoorbeeld in een partnerschapsteam) om de samenwerking met ouders te versterken.


Verteltassen

De Verteltasmethode bevordert ouderparticipatie en versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders. Verteltassen zijn kleurrijke stoffen tassen met prachtig lees- en spelmateriaal, die door ouders gemaakt en bedacht zijn, en met kinderen thuis en op school gebruikt worden.

De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een laagdrempelige manier te laten participeren aan activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind. De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn van school naar huis. De Verteltassen bieden veel materialen en mogelijkheden aan om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen. Ouders lenen de Verteltas en gebruiken de materialen om er thuis met hun kind in te lezen en mee te spelen. Zie voor verdere informatie: www.verteltas.nl  of download de folder Verteltassen


Club O

Club-O (ouderssamen) stimuleert ouders om hun sociale netwerk te vergroten. We doen dat door ouders, die elkaar niet of nauwelijks kennen, met elkaar in contact te brengen. Met de ouders gaan we op zoek naar dingen die ze leuk vinden om SAMEN te doen. Denk aan:

 • samen koken en eten;
 • een speelmaatje zoeken voor je kind;
 • elkaar helpen bij opvangproblemen;
 • ouders die samen met hun kinderen gaan sporten;
 • samen te praten over opvoeding;
 • etc….

Wij geloven er namelijk in dat ‘alles leuker is als je elkaar kent’.

Wij kunnen voor uw gemeente of scholengroep “Club O” opzetten.

 


Opvoeden doen we samen

Ouders kiezen thema’s uit rond de opvoeding, waarover zij met elkaar in gesprek willen. Dit gebeurt op school, aan de hand van een rondreizende tentoonstelling, met tal van herkenbare opvoedsituaties. De gesprekken worden geleid door geschoolde vrijwilligers. Na afloop stimuleren deze vrijwilligers het ontstaan en voortbestaan van onderlinge oudernetwerken.


De Ouderacademie

De Ouderacademie is een cursusaanbod voor ouders met een kind op de Voorschool en  de basisschool.  De Ouderacademie is erop gericht ouders het belang van hun rol in de schoolontwikkeling van hun kind te laten zien en hen in staat te stellen hun kind goed te begeleiden.  Daarnaast is er veel aandacht voor een constructieve samenwerking met school.

Tot de doelgroep worden nadrukkelijk ook ouders gerekend die laagopgeleid zijn of voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is.

Met het uitvoeren van de Ouderacademie wordt de verbinding tussen ouders en school sterker als het gaat om het leerproces van het kind maar ook om de opvoeding en het gedrag.

 

De Ouderacademie bestaat uit de volgende 7 modulen :

 • Ouderbetrokkenheid in de basisschool. Waarom is contact met school belangrijk? Hoe kun je je kind thuis en op school ondersteunen?
 • De leerprestaties van je kind. Hoe toetst de school de leerprestaties? Wat kun je als ouder thuis doen aan de leerprestaties?
 • De rol van ouders bij de taalontwikkeling. Hoe verloopt de ontwikkeling van taal? Hoe kun je de taalontwikkeling van je kind stimuleren?
 • Meertalig opvoeden. Hoe leert een kind twee of meer talen? Wat is belangrijk bij meertalig opvoeden?
 • Gezonde leefstijl. Wat is een gezonde leefstijl? Hoe help je je kind gezond te leven?
 • Van basisschool naar voortgezet onderwijs. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Wat is de rol van ouders bij de schoolkeuze en straks in de brugklas?
 • Opvoeden doen we samen. Hoe volg en begeleid je een kind in de puberteit?

Iedere module staat op zichzelf en is flexibel aan te passen aan de wensen van de school en de deelnemers en aan de beschikbare tijd.

Werkwijze

 • De ouderconsulent van jullie school is de cursusbegeleider van de Ouderacademie. Hiermee wordt de verbinding tussen school en ouders versterkt en de inhoud van de modulen kunnen zo precies worden afgestemd op de praktijk van jullie school.
 • Een of meerdere professionals van de school worden getraind in het werken met de Ouderacademie.
 • Er worden afwisselende werkvormen gebruikt en er wordt nadrukkelijk van en met elkaar geleerd in de Ouderacademie.
 • Train de trainer Jullie ouderconsulent krijgt een uitleg van de methodiek, de thema’s en de opbouw van de modulen. Vervolgens wordt ingezoomd op een door jullie gekozen module. Gezamenlijk worden de eerste bijeenkomsten van de Ouderacademie voorbereid. Ook wordt een plan gemaakt voor de werving van de ouders voor de Ouderacademie.
  In totaal plannen we 6 dagdelen begeleiding hiervoor in.

De school krijgt de beschikking over alle modulen van de Ouderacademie, zowel digitaal als op papier.