Geen categorie

Vijf vragen, één expert aan het woord

David Kranenburg is directeur van Actief Ouderschap en heeft een missie: Kinderen doen het beter als professionals en ouders samenwerken! Hoe zet hij zijn drijfveren om naar een bewezen aanpak? Vijf vragen, één expert aan het woord:

1. Al 10 jaar richt jij je op de ontwikkeling van het kind. Je expertise is partnerschap met ouders. Waarom zijn juist de ouders zo belangrijk? 

De meest invloedrijke omgeving is de omgeving waarin een kind de meeste tijd doorbrengt; thuis bij de ouders. Ik heb op school dagelijks gemerkt dat kinderen zó afhankelijk zijn van hun ouders. In geluk, in aandacht en in het leren. Alle ouders willen het beste voor hun kind, maar dat lukt niet altijd. Als professionals ouders dan de hand reiken om mee te helpen, heeft dat een enorme positieve impact op de ontwikkeling van het kind.  

2. Het is best veel, al die gemeenten, scholen en kinderopvang door heel Nederland begeleiden. Dat vraagt veel tijd en organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je al deze projecten en organisaties continuïteit kunt bieden? 

Ik ben als oprichter van Actief Ouderschap bij alle projecten direct betrokken, maar ik doe het nooit alleen. Om mij heen staat een team van experts; ruim 30 mensen met verschillende expertises. We leren en ontwikkelen samen en hebben de keuze om altijd de juiste mensen in te zetten, passend bij elk project. Ik heb mij 10 jaar geleden voorgenomen om in mijn werk bij Actief Ouderschap dagelijks in contact te komen met inspirerende mensen. Hierdoor sluiten zich al tien jaar steeds weer nieuwe professionals aan bij onze organisatie. Zelfs als er bij een project tijdelijk 25 specialisten nodig zijn, kunnen we dit regelen met bevlogen en kundige experts.    

3. Je werkt intensief samen met de wetenschap. Waarom ben je dat gaan doen en wat heeft je het meest verrast?

Actief Ouderschap is begonnen vanuit de wetenschap. Alle verdieping komt van de wetenschap. Wij zijn er heel goed in die kennis naar de praktijk te vertalen. Dit zorgt voor ervoor dat we samen met de wetenschap kunnen blijven leren en ontwikkelen. Twaalf jaar geleden ben ik, vanuit mijn rol als schooldirecteur, begonnen met de Hogeschool Amsterdam als projectleider van “Samen Werken aan leren” in Amsterdam en Almere. Ik ben toen in contact gekomen met verschillende internationale wetenschappers. Deze wetenschappers konden mij met cijfers en woorden bewijzen dat mijn praktijkervaring klopte; kinderen doen het gewoon beter als ouders en school samenwerken. Veel kennis over het “hoe” is door ons uitgewerkt in de afgelopen 10 jaar. En steeds in wisselwerking met onderzoek; in samenwerking met hogescholen en universiteiten. De ontwikkelingen in Rotterdam en de samenwerking met Martine van der Pluijm hebben in de afgelopen jaren een enorme nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking. We kunnen nu echt sturen op concrete resultaten in kansengelijkheid en taalontwikkeling. Zo concreet zijn de resultaten nog nooit in kaart gebracht. Hiermee zijn we weer een stap verder gekomen en raak ik alleen maar meer gemotiveerd om mijn missie voort te zetten.        

4. Als je jou hoort spreken, dan valt het op dat je niet aarzelt om veel kennis te delen. Veel daarvan is verrassend nieuws voor gemeenten, organisaties en professionals. Ben je nooit bang dat ze schrikken wat er allemaal nog moet gebeuren?

Ja, ze schrikken…. maar daar ben ik niet bang voor. Veel bestuurders willen snelle, pasklare oplossingen voor grote problemen zoals de aanpak van onderwijsachterstanden of laaggeletterdheid. Ouderbetrokkenheid ziet men vaak als een “vinkje” dat op de to-do-lijst moet worden gezet. 

Alle professionals die met hun voeten in de klei staan weten echter dat al die “projecten” leiden tot niets. Het volhouden van een aanpak, dat werkt! Kennis van die professionals benutten, ervan leren en samen de aanpak steeds verbeteren, dat werkt! Daar is tijd voor nodig. Tijd en aandacht. 

Er zijn veel kant-en-klare producten op de markt die starten bij het eindpunt. Er wordt dan een methode ingekocht om ouders te betrekken. Voor de uitvoering wordt iemand ingehuurd. Na een sprankelende introductie zie je die projecten langzaam uitdoven. Uiteindelijk is er niets veranderd. Weggegooid geld en weggegooide inzet. Gezien vanuit de “Aanpak Thuis in Taal” zeggen we dan: “Ze wilden beginnen bij stap 7; het eindpunt.” Stap 1 tot en met 6 zijn namelijk minstens zo belangrijk. Ik kan daar de hele dag over doorpraten, maar kijk maar eens bij de Aanpak Thuis in Taal op onze website. Dan begrijpt iedereen wat we bedoelen; neem de tijd!     

5. Het is 2030. Wat zou je willen dat er door jouw werk veranderd is in Nederland?

Ik zou willen dat professionals die met kinderen werken zich enorm bewust zijn van hun rol naar kind en ouder. Dat professionals zich echt verdiepen in de thuissituatie van het kind en de ouder echt willen leren kennen. Dat ze samen met ouders en collega’s gaan bedenken hoe ze het willen organiseren. Dat elke relatie tussen ouder en professional gebaseerd is op wederkerigheid. Dat professionals echt aansluiten bij de mogelijkheden van de ouder. Dat professionals de rol van de ouder versterken. 

Over tien jaar moet Actief Ouderschap niet alleen hebben bijgedragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid, het verminderen van laaggeletterdheid en toename van leesplezier. Maar ook aan het levensgeluk van kinderen, ouders en al die professionals die met kinderen en ouders werken. 

Klachtenregeling Actief Ouderschap

 1. Ontvankelijkheid klacht
  1. De klacht is schriftelijk ingediend, waarbij in elk geval opgave wordt gedaan van:
   1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager;
   1. De activiteit van Actief Ouderschap B.V. waarop de klacht betrekking heeft;
    De naam(namen) van de medewerker(s) van Actief Ouderschap B.V. waarop de klacht betrekking heeft;
   1. Een korte omschrijving van de klacht.
  1. De klacht gaat over een zaak/activiteit waarvoor Actief Ouderschap B.V. direct verantwoordelijk is, d.w.z. het gaat om de inhoud, organisatie of uitvoering van het werk van Actief Ouderschap B.V.
  1. De klager is niet werkzaam bij of namens Actief Ouderschap B.V. en vervult geen bestuursfunctie bij de stichting.
  1. Nadat de bij de klacht direct betrokkenen (en hun formeel verantwoordelijke leidinggevenden) zelfstandig hebben getracht tot een vergelijk te komen, kan de procedure van de formele klachtenregeling in gang worden gezet.
  1. De klacht is gericht aan de directeur van Actief Ouderschap B.V. t.w. dhr. D.P.N Kranenburg

 2. De samenstelling van de klachtencommissie
  1. De klachtencommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter is dhr W. van Bokhorst,  die zowel in oordeelsvorming als in positie onafhankelijk is van Actief Ouderschap B.V..
  1. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een door de directie aangewezen secretaris. De secretaris is geen lid van de klachtencommissie en heeft bijgevolg geen stemrecht. De secretaris is verantwoordelijk voor het aanmaken van een register inzake deze klacht en het vastleggen van alle handelingen die gedurende de procedure verricht zijn.
  1. De klager en de bestuurder van Actief Ouderschap B.V. dragen beiden een externe deskundige voor die gedurende de afhandeling van de desbetreffende klacht tijdelijk zitting neemt in de klachtencommissie.
  1. Aan de behandeling van de klacht nemen deel de voorzitter en de twee tijdelijk toegevoegde extern deskundigen van klager en aangeklaagde. De commissie kan uitsluitend tot oordeelsvorming en advies overgaan als ze tenminste uit de drie voornoemde leden bestaat.

 3. De positie en de taak van de klachtencommissie
  1. De klachtencommissie is een door de directie van Actief Ouderschap B.V. benoemde commissie die onafhankelijk van de directie opereert.
  1. De klachtencommissie heeft tot taak om naar aanleiding van een ingediende formele klacht tot oordeelsvorming over te gaan over de gegrondheid van de klacht en om daarover vervolgens gekwalificeerd advies uit te brengen aan de directie van Actief Ouderschap B.V.

 4. Behandeling van de klacht
  1. De klacht wordt in eerste instantie in behandeling genomen door de directeur en adequaat afgehandeld.
  1. De secretaris van de klachtencommissie bevestigt schriftelijk per omgaande de ontvangst van de klacht;
  1. De voorzitter en de secretaris beoordelen de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij oordelen dat de klacht op grond van dit reglement als niet ontvankelijk moet worden bestempeld, dan deelt de secretaris dit binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed mee aan de klager.
  1. Indien een klacht ontvankelijk wordt verklaard stelt de secretaris de klager en de directie van Actief Ouderschap B.V. in staat om beiden cf art 2d een tijdelijk lid van de klachtencommissie aan te wijzen. De klachtencommissie dient binnen twee weken na ontvankelijkverklaring voltallig te zijn.
  1. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht aan degene waarover is geklaagd en aan de directeur van Actief Ouderschap B.V., en stelt hen in de gelegenheid om binnen 14 dagen na verzending een schriftelijk verweer aan de klachtencommissie te zenden.
  1. De secretaris zendt het verweer zo spoedig mogelijk in afschrift toe aan de klager, die daarop binnen 14 dagen schriftelijk commentaar op het verweer bij de klachtencommissie kan indienen.
  1. De klachtencommissie roept, indien zijzelf of één der partijen dat wenselijk acht, beide partijen op om ter mondelinge behandeling van de klacht te verschijnen en bepaalt daartoe datum, tijdstip en plaats.
   Bij niet-verschijnen van één der partijen kan de klachtencommissie, te hare beoordeling, opnieuw een verschijnen van partijen verklaren of haar oordeel vormen en advies uitbrengen met vermelding van het niet-verschijnen van de desbetreffende partij.
  1. Indien de klachtencommissie het nodig oordeelt, of indien één van de partijen daarom verzoekt, zullen partijen afzonderlijk worden gehoord. Indien tot afzonderlijk horen wordt overgegaan, zal de klachtencommissie uitsluitend die informatie bij haar overwegingen betrekken waarop de wederpartij de gelegenheid heeft gehad te reageren.

 5. Bijstand
  1. De klager en degene waarover wordt geklaagd kunnen zich doen bijstaan door een door hem/haar/hen aan te wijzen persoon.

 6. Het verstrekken van inlichtingen
  1. De klachtencommissie kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager, bij degene over wie geklaagd wordt, bij leidinggevenden van Actief Ouderschap B.V., alsmede bij derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is toestemming nodig van betrokkene(n).
  1. Van het inwinnen van nadere informatie wordt schriftelijk aantekening gehouden door de klachtencommissie. Deze aantekening wordt opgenomen in het dossier en bevat datum, inhoud en eventueel plaats of bron van de verkregen informatie.
  1. Van alle bescheiden betrekking hebbend op een klacht wordt ten spoedigste een afschrift gezonden aan betrokkene(n).
  1. Onverlet het bepaalde in 6b en 6c is de klachtencommissie verplicht alle bescheiden en/of informatie, betrekking hebbend op de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren ten opzichte van de bij de klacht betrokken personen, indien dit verzocht wordt door degene van wie deze bescheiden en/of informatie afkomstig zijn/is.

 7. Inzagerecht
  1. Zowel de klager, als de directeur van Actief Ouderschap B.V., als de betrokken medewerker, alsmede de directie van Actief Ouderschap B.V., worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien.
  1. Stukken die door een van de partijen worden ingediend onder de voorwaarde dat de andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden niet in behandeling genomen en spelen bij bijgevolg geen rol bij de oordeelsvorming.

 8. Beslissing klachtencommissie
  1. Het oordeel van de klachtencommissie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  1. De klachtencommissie neemt binnen 2 maanden nadat de klacht bij haar is ingediend een beslissing omtrent de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie stelt de klager, degene over wie geklaagd is en de directie van Actief Ouderschap B.V., uiterlijk 2 maanden na indiening van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 9. Maatregelen bestuur
  1. De uitspraak van de klachtencommissie geldt als een gekwalificeerd advies aan de directie van Actief Ouderschap B.V..
  1. De directie van Actief Ouderschap B.V. deelt de klager, degene over wie geklaagd is en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het in artikel 8 bedoelde oordeel mede of en zo ja welke maatregelen zij naar aanleiding van dat oordeel neemt.
 1. Bewaartermijn en geheimhouding
  1. Met uitzondering van de identiteit van de indiener(s) van de klacht, de aanduiding van de klacht en de administratieve kenmerken wordt het dossier met alle door de partijen ingebrachte brieven en documenten na een bewaartermijn van twee jaar na sluiting van het dossier vernietigd.
  1. Eenieder die deel uitgemaakt heeft van de betreffende klachtenprocedure is gehouden om geheimhouding in acht te nemen behoudens als de klachtencommissie van oordeel is dat er een noodzaak tot bekendmaking aanwezig is.

Tijdpadafhandeling klacht

1. Indiening schriftelijke klacht bij de secretaris van de klachtencommissie.T1
2. Bevestiging ontvangst klachtMax T2 = T1+
3 dagen
3. Vaststellen ontvankelijkheid klacht door voorzitter en secretaris plus bericht aan de klagerMax T3= T1+
10 dagen
4. Bij verklaring ontvankelijkheid klacht:
– samenstellen klachtencommissie;
– afschrift van de klacht naar beklaagde
Max T4= T3+
10 dagen
5. Schriftelijk verweer van beklaagde naar de klachtencommissieMax T5= T4+
10 dagen
6. Secretaris zendt afschrift van verweer van beklaagde aan klagerMax T6= T5+
3 dagen
7. Klager stuurt schriftelijk commentaar op verweer naar de klachtencommissieMax T6= T5+
3 dagen
8. Klachtencommissie besluit binnen twee maanden na ontvangst van de klacht omtrent gegrondheid van de klachtMax T8 = T1+
2 maanden
9. Klachtencommissie stelt klager, beklaagde en directie van de Actief Ouderschap B.V. in kennis van haar oordeelMax T 9 = T8 +
3 dagen
10. De directie van Actief ouderschap stelt klager, beklaagde en klachtencommissie binnen één maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie op de hoogte van eventueel te nemen maatregelenMax T10= T9+
1 maand

HELP HET BASISONDERWIJS!

Wat zou het mooi zijn als we – samen met partners – scholen ondersteuning kunnen bieden bij het betrekken van ouders, vrijwilligers, organisaties en bedrijven in de omgeving van een kind. En zo onze krachten bundelen tegen de steeds groeiende taalachterstand onder kinderen. Wij van Actief Ouderschap en Stichting de VoorleesExpress verzamelen de komende tijd mensen uit ons netwerk die hier feeling voor hebben en minimaal
1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Als er dan straks vraag is vanuit scholen, staan wij startklaar!

Wie lijkt dit interessant en wil in onze database? Stuur een mail via de volgende link aan Anne van de VoorleesExpress

Actief Ouderschap gaat op grote schaal ouderbijeenkomsten faciliteren om de taalontwikkeling thuis te stimuleren!

Actief Ouderschap heeft met behulp van Stichting Lezen en stichting Kinderpostzegels het programma “TOLK voor taalontwikkeling” aangekocht om beschikbaar te stellen aan scholen en peuterspeelzalen.

Het doel is om op grote schaal ouderbijeenkomsten te faciliteren in heel Nederland. In deze ouderbijeenkomsten worden ouders geholpen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren met behulp van de interactieve filmpjes van het programma “Tolk voor taalontwikkeling”.

Ons streven is dat er in schooljaar 2018-2019 meer dan 1000 ouderbijeenkomsten worden georganiseerd waarmee minimaal 5000 ouders worden bereikt.

Met de bijdragen van stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland gaan we het mogelijk maken om de licentiekosten voor het preventieprogramma voor uw organisatie te vergoeden.

Vanaf september 2018 kan uw organisatie gebruik maken van dit aanbod. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u zich alvast inschrijven op tolkinfo.nl  via deze link

Actief Taal Partner: De partner die u helpt om taalstimulering samen met ouders vorm te geven!

Actief Ouderschap introduceert de Actief Taal Partner

Als kinderopvangorganisatie of school werkt u hard aan de taalontwikkeling van kinderen. Het voorkomen en aanpakken van taalachterstanden is enorm belangrijk voor de onderwijskansen. Ouders zijn een onmisbare  schakel in de taalontwikkeling van kinderen. Zij brengen immers het overgrote deel van de tijd door in de thuisomgeving.

De Actief Taal Partner helpt u een rijke taalomgeving thuis te creëren! Daarbij gebruiken zij als instrument TOLK voor taalontwikkeling!  Meer weten over TOLK?  Www.tolkinfo.nl

Er is in het onderwijs veel interesse voor deze nieuwe professional De eerste Actief Taal Partners zijn dwars door het land inmiddels actief!

 

Meer weten en een offerte aanvragen? Klik hier

 

Continue reading

Header slideshow