Projecten en thema’s

Hier vindt u enkele voorbeelden van de vele projecten en thema’s waar wij aan werken. Dit is altijd maatwerk. Heeft u vragen over deze projecten of de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Ouderbeleid

Samenwerken met ouders in de hele stad

In Almere werken alle betrokken partijen (gemeente, schoolbesturen, directies, scholen en professionals) aan een sterkere samenwerking tussen ouders en school. Met deze partners hebben we het Almeerse beleidsplan partnerschap met ouders ontwikkeld. Dat begint bij VVE en gaat met een doorgaande lijn naar PO, VO. Natuurlijk is hierin de verbinding gemaakt met Passend Onderwijs en de transities in het sociale domein.

Gericht met ouders aan de slag op de VVE-locatie

We ondersteunen alle VVE locaties in Almere en Arnhem bij het komen tot gericht ouderbeleid. Zowel voorscholen als vroegscholen. We gaan met de pedagogisch medewerkers in op hun visie op samenwerking met ouders, de ouderpopulatie, de intake, wat er al goed gaat en waar zij nog aan willen werken. Dit vertalen we naar een praktisch plan met een programma van activiteiten om de samenwerking met ouders verder te versterken. De doorgaande lijn is daarbij belangrijk punt van aandacht, evenals de criteria van de onderwijsinspectie.

Opvoeden

Opvoeden doen we Samen

Ouders kiezen thema’s uit rond de opvoeding, waarover zij met elkaar in gesprek willen. Dit gebeurt op school, aan de hand van een rondreizende tentoonstelling, met tal van herkenbare opvoedsituaties. De gesprekken worden geleid door geschoolde vrijwilligers. Na afloop stimuleren deze vrijwilligers het ontstaan en voortbestaan van onderlinge oudernetwerken. Zie ook www.opvoedendoenwesamen.nl

Participatie en taalontwikkeling

Verteltassen

De Verteltasmethode bevordert ouderparticipatie en versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders. Verteltassen zijn kleurrijke stoffen tassen met prachtig lees- en spelmateriaal, die door ouders gemaakt en bedacht zijn, en met kinderen thuis en op school gebruikt worden.

De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een laagdrempelige manier te laten participeren aan activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind. De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn van school naar huis. De Verteltassen bieden veel materialen en mogelijkheden aan om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen. Ouders lenen de Verteltas en gebruiken de materialen om er thuis met hun kind in te lezen en mee te spelen. Zie voor verdere informatie: www.verteltas.nl  of download de folder Verteltassen

OuderTOLK

OuderTOLK werkt simpel: Ouders organiseren voor andere ouders bijeenkomsten waar aan de hand van filmbeelden duidelijk gemaakt wordt hoe je effectief met je kind kunt praten. Een prachtige manier om samen met ouders in te zetten op de woordenschat en taalontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast versterkt het de participatie van ouders. Zie voor verdere informatie www.tolkinfo.nl.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!