Vijf vragen, één expert aan het woord

David Kranenburg is directeur van Actief Ouderschap en heeft een missie: Kinderen doen het beter als professionals en ouders samenwerken! Hoe zet hij zijn drijfveren om naar een bewezen aanpak? Vijf vragen, één expert aan het woord:

1. Al 10 jaar richt jij je op de ontwikkeling van het kind. Je expertise is partnerschap met ouders. Waarom zijn juist de ouders zo belangrijk? 

De meest invloedrijke omgeving is de omgeving waarin een kind de meeste tijd doorbrengt; thuis bij de ouders. Ik heb op school dagelijks gemerkt dat kinderen zó afhankelijk zijn van hun ouders. In geluk, in aandacht en in het leren. Alle ouders willen het beste voor hun kind, maar dat lukt niet altijd. Als professionals ouders dan de hand reiken om mee te helpen, heeft dat een enorme positieve impact op de ontwikkeling van het kind.  

2. Het is best veel, al die gemeenten, scholen en kinderopvang door heel Nederland begeleiden. Dat vraagt veel tijd en organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je al deze projecten en organisaties continuïteit kunt bieden? 

Ik ben als oprichter van Actief Ouderschap bij alle projecten direct betrokken, maar ik doe het nooit alleen. Om mij heen staat een team van experts; ruim 30 mensen met verschillende expertises. We leren en ontwikkelen samen en hebben de keuze om altijd de juiste mensen in te zetten, passend bij elk project. Ik heb mij 10 jaar geleden voorgenomen om in mijn werk bij Actief Ouderschap dagelijks in contact te komen met inspirerende mensen. Hierdoor sluiten zich al tien jaar steeds weer nieuwe professionals aan bij onze organisatie. Zelfs als er bij een project tijdelijk 25 specialisten nodig zijn, kunnen we dit regelen met bevlogen en kundige experts.    

3. Je werkt intensief samen met de wetenschap. Waarom ben je dat gaan doen en wat heeft je het meest verrast?

Actief Ouderschap is begonnen vanuit de wetenschap. Alle verdieping komt van de wetenschap. Wij zijn er heel goed in die kennis naar de praktijk te vertalen. Dit zorgt voor ervoor dat we samen met de wetenschap kunnen blijven leren en ontwikkelen. Twaalf jaar geleden ben ik, vanuit mijn rol als schooldirecteur, begonnen met de Hogeschool Amsterdam als projectleider van “Samen Werken aan leren” in Amsterdam en Almere. Ik ben toen in contact gekomen met verschillende internationale wetenschappers. Deze wetenschappers konden mij met cijfers en woorden bewijzen dat mijn praktijkervaring klopte; kinderen doen het gewoon beter als ouders en school samenwerken. Veel kennis over het “hoe” is door ons uitgewerkt in de afgelopen 10 jaar. En steeds in wisselwerking met onderzoek; in samenwerking met hogescholen en universiteiten. De ontwikkelingen in Rotterdam en de samenwerking met Martine van der Pluijm hebben in de afgelopen jaren een enorme nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking. We kunnen nu echt sturen op concrete resultaten in kansengelijkheid en taalontwikkeling. Zo concreet zijn de resultaten nog nooit in kaart gebracht. Hiermee zijn we weer een stap verder gekomen en raak ik alleen maar meer gemotiveerd om mijn missie voort te zetten.        

4. Als je jou hoort spreken, dan valt het op dat je niet aarzelt om veel kennis te delen. Veel daarvan is verrassend nieuws voor gemeenten, organisaties en professionals. Ben je nooit bang dat ze schrikken wat er allemaal nog moet gebeuren?

Ja, ze schrikken…. maar daar ben ik niet bang voor. Veel bestuurders willen snelle, pasklare oplossingen voor grote problemen zoals de aanpak van onderwijsachterstanden of laaggeletterdheid. Ouderbetrokkenheid ziet men vaak als een “vinkje” dat op de to-do-lijst moet worden gezet. 

Alle professionals die met hun voeten in de klei staan weten echter dat al die “projecten” leiden tot niets. Het volhouden van een aanpak, dat werkt! Kennis van die professionals benutten, ervan leren en samen de aanpak steeds verbeteren, dat werkt! Daar is tijd voor nodig. Tijd en aandacht. 

Er zijn veel kant-en-klare producten op de markt die starten bij het eindpunt. Er wordt dan een methode ingekocht om ouders te betrekken. Voor de uitvoering wordt iemand ingehuurd. Na een sprankelende introductie zie je die projecten langzaam uitdoven. Uiteindelijk is er niets veranderd. Weggegooid geld en weggegooide inzet. Gezien vanuit de “Aanpak Thuis in Taal” zeggen we dan: “Ze wilden beginnen bij stap 7; het eindpunt.” Stap 1 tot en met 6 zijn namelijk minstens zo belangrijk. Ik kan daar de hele dag over doorpraten, maar kijk maar eens bij de Aanpak Thuis in Taal op onze website. Dan begrijpt iedereen wat we bedoelen; neem de tijd!     

5. Het is 2030. Wat zou je willen dat er door jouw werk veranderd is in Nederland?

Ik zou willen dat professionals die met kinderen werken zich enorm bewust zijn van hun rol naar kind en ouder. Dat professionals zich echt verdiepen in de thuissituatie van het kind en de ouder echt willen leren kennen. Dat ze samen met ouders en collega’s gaan bedenken hoe ze het willen organiseren. Dat elke relatie tussen ouder en professional gebaseerd is op wederkerigheid. Dat professionals echt aansluiten bij de mogelijkheden van de ouder. Dat professionals de rol van de ouder versterken. 

Over tien jaar moet Actief Ouderschap niet alleen hebben bijgedragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid, het verminderen van laaggeletterdheid en toename van leesplezier. Maar ook aan het levensgeluk van kinderen, ouders en al die professionals die met kinderen en ouders werken. 

Klachtenregeling Actief Ouderschap

 1. Ontvankelijkheid klacht
  1. De klacht is schriftelijk ingediend, waarbij in elk geval opgave wordt gedaan van:
   1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager;
   1. De activiteit van Actief Ouderschap B.V. waarop de klacht betrekking heeft;
    De naam(namen) van de medewerker(s) van Actief Ouderschap B.V. waarop de klacht betrekking heeft;
   1. Een korte omschrijving van de klacht.
  1. De klacht gaat over een zaak/activiteit waarvoor Actief Ouderschap B.V. direct verantwoordelijk is, d.w.z. het gaat om de inhoud, organisatie of uitvoering van het werk van Actief Ouderschap B.V.
  1. De klager is niet werkzaam bij of namens Actief Ouderschap B.V. en vervult geen bestuursfunctie bij de stichting.
  1. Nadat de bij de klacht direct betrokkenen (en hun formeel verantwoordelijke leidinggevenden) zelfstandig hebben getracht tot een vergelijk te komen, kan de procedure van de formele klachtenregeling in gang worden gezet.
  1. De klacht is gericht aan de directeur van Actief Ouderschap B.V. t.w. dhr. D.P.N Kranenburg

 2. De samenstelling van de klachtencommissie
  1. De klachtencommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter is dhr W. van Bokhorst,  die zowel in oordeelsvorming als in positie onafhankelijk is van Actief Ouderschap B.V..
  1. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een door de directie aangewezen secretaris. De secretaris is geen lid van de klachtencommissie en heeft bijgevolg geen stemrecht. De secretaris is verantwoordelijk voor het aanmaken van een register inzake deze klacht en het vastleggen van alle handelingen die gedurende de procedure verricht zijn.
  1. De klager en de bestuurder van Actief Ouderschap B.V. dragen beiden een externe deskundige voor die gedurende de afhandeling van de desbetreffende klacht tijdelijk zitting neemt in de klachtencommissie.
  1. Aan de behandeling van de klacht nemen deel de voorzitter en de twee tijdelijk toegevoegde extern deskundigen van klager en aangeklaagde. De commissie kan uitsluitend tot oordeelsvorming en advies overgaan als ze tenminste uit de drie voornoemde leden bestaat.

 3. De positie en de taak van de klachtencommissie
  1. De klachtencommissie is een door de directie van Actief Ouderschap B.V. benoemde commissie die onafhankelijk van de directie opereert.
  1. De klachtencommissie heeft tot taak om naar aanleiding van een ingediende formele klacht tot oordeelsvorming over te gaan over de gegrondheid van de klacht en om daarover vervolgens gekwalificeerd advies uit te brengen aan de directie van Actief Ouderschap B.V.

 4. Behandeling van de klacht
  1. De klacht wordt in eerste instantie in behandeling genomen door de directeur en adequaat afgehandeld.
  1. De secretaris van de klachtencommissie bevestigt schriftelijk per omgaande de ontvangst van de klacht;
  1. De voorzitter en de secretaris beoordelen de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij oordelen dat de klacht op grond van dit reglement als niet ontvankelijk moet worden bestempeld, dan deelt de secretaris dit binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed mee aan de klager.
  1. Indien een klacht ontvankelijk wordt verklaard stelt de secretaris de klager en de directie van Actief Ouderschap B.V. in staat om beiden cf art 2d een tijdelijk lid van de klachtencommissie aan te wijzen. De klachtencommissie dient binnen twee weken na ontvankelijkverklaring voltallig te zijn.
  1. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht aan degene waarover is geklaagd en aan de directeur van Actief Ouderschap B.V., en stelt hen in de gelegenheid om binnen 14 dagen na verzending een schriftelijk verweer aan de klachtencommissie te zenden.
  1. De secretaris zendt het verweer zo spoedig mogelijk in afschrift toe aan de klager, die daarop binnen 14 dagen schriftelijk commentaar op het verweer bij de klachtencommissie kan indienen.
  1. De klachtencommissie roept, indien zijzelf of één der partijen dat wenselijk acht, beide partijen op om ter mondelinge behandeling van de klacht te verschijnen en bepaalt daartoe datum, tijdstip en plaats.
   Bij niet-verschijnen van één der partijen kan de klachtencommissie, te hare beoordeling, opnieuw een verschijnen van partijen verklaren of haar oordeel vormen en advies uitbrengen met vermelding van het niet-verschijnen van de desbetreffende partij.
  1. Indien de klachtencommissie het nodig oordeelt, of indien één van de partijen daarom verzoekt, zullen partijen afzonderlijk worden gehoord. Indien tot afzonderlijk horen wordt overgegaan, zal de klachtencommissie uitsluitend die informatie bij haar overwegingen betrekken waarop de wederpartij de gelegenheid heeft gehad te reageren.

 5. Bijstand
  1. De klager en degene waarover wordt geklaagd kunnen zich doen bijstaan door een door hem/haar/hen aan te wijzen persoon.

 6. Het verstrekken van inlichtingen
  1. De klachtencommissie kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager, bij degene over wie geklaagd wordt, bij leidinggevenden van Actief Ouderschap B.V., alsmede bij derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is toestemming nodig van betrokkene(n).
  1. Van het inwinnen van nadere informatie wordt schriftelijk aantekening gehouden door de klachtencommissie. Deze aantekening wordt opgenomen in het dossier en bevat datum, inhoud en eventueel plaats of bron van de verkregen informatie.
  1. Van alle bescheiden betrekking hebbend op een klacht wordt ten spoedigste een afschrift gezonden aan betrokkene(n).
  1. Onverlet het bepaalde in 6b en 6c is de klachtencommissie verplicht alle bescheiden en/of informatie, betrekking hebbend op de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren ten opzichte van de bij de klacht betrokken personen, indien dit verzocht wordt door degene van wie deze bescheiden en/of informatie afkomstig zijn/is.

 7. Inzagerecht
  1. Zowel de klager, als de directeur van Actief Ouderschap B.V., als de betrokken medewerker, alsmede de directie van Actief Ouderschap B.V., worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien.
  1. Stukken die door een van de partijen worden ingediend onder de voorwaarde dat de andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden niet in behandeling genomen en spelen bij bijgevolg geen rol bij de oordeelsvorming.

 8. Beslissing klachtencommissie
  1. Het oordeel van de klachtencommissie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  1. De klachtencommissie neemt binnen 2 maanden nadat de klacht bij haar is ingediend een beslissing omtrent de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie stelt de klager, degene over wie geklaagd is en de directie van Actief Ouderschap B.V., uiterlijk 2 maanden na indiening van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 9. Maatregelen bestuur
  1. De uitspraak van de klachtencommissie geldt als een gekwalificeerd advies aan de directie van Actief Ouderschap B.V..
  1. De directie van Actief Ouderschap B.V. deelt de klager, degene over wie geklaagd is en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het in artikel 8 bedoelde oordeel mede of en zo ja welke maatregelen zij naar aanleiding van dat oordeel neemt.
 1. Bewaartermijn en geheimhouding
  1. Met uitzondering van de identiteit van de indiener(s) van de klacht, de aanduiding van de klacht en de administratieve kenmerken wordt het dossier met alle door de partijen ingebrachte brieven en documenten na een bewaartermijn van twee jaar na sluiting van het dossier vernietigd.
  1. Eenieder die deel uitgemaakt heeft van de betreffende klachtenprocedure is gehouden om geheimhouding in acht te nemen behoudens als de klachtencommissie van oordeel is dat er een noodzaak tot bekendmaking aanwezig is.

Tijdpadafhandeling klacht

1. Indiening schriftelijke klacht bij de secretaris van de klachtencommissie.T1
2. Bevestiging ontvangst klachtMax T2 = T1+
3 dagen
3. Vaststellen ontvankelijkheid klacht door voorzitter en secretaris plus bericht aan de klagerMax T3= T1+
10 dagen
4. Bij verklaring ontvankelijkheid klacht:
– samenstellen klachtencommissie;
– afschrift van de klacht naar beklaagde
Max T4= T3+
10 dagen
5. Schriftelijk verweer van beklaagde naar de klachtencommissieMax T5= T4+
10 dagen
6. Secretaris zendt afschrift van verweer van beklaagde aan klagerMax T6= T5+
3 dagen
7. Klager stuurt schriftelijk commentaar op verweer naar de klachtencommissieMax T6= T5+
3 dagen
8. Klachtencommissie besluit binnen twee maanden na ontvangst van de klacht omtrent gegrondheid van de klachtMax T8 = T1+
2 maanden
9. Klachtencommissie stelt klager, beklaagde en directie van de Actief Ouderschap B.V. in kennis van haar oordeelMax T 9 = T8 +
3 dagen
10. De directie van Actief ouderschap stelt klager, beklaagde en klachtencommissie binnen één maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie op de hoogte van eventueel te nemen maatregelenMax T10= T9+
1 maand

Online ondersteuning van Teams

In deze Corona-crisis is het belangrijk dat schoolteams elkaar blijven ontmoeten, dat zij van elkaar en van anderen blijven leren. De digitale aanpak is in het hele onderwijs ineens gemeengoed geworden.

Actief Ouderschap heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het bereiken van ouders om de kansen voor kinderen te vergroten. Ook digitaal liggen er veel mogelijkheden. In Rotterdam is men inmiddels gestart met whats-app huisbezoeken waar de leerkracht, ouders en het kind samen een spelletje doen. Deze aanpak is tot stand gekomen na online training met de medewerkers.

Er blijken veel mogelijkheden te zijn om scholing online te organiseren. Wij doen in deze tijd ervaring op met veel nieuwe werkvormen om -ook online- te komen tot “deep level learning”.

Wilt u eens met ons sparren over de mogelijkheden van online training? Bel dan gerust naar David Kranenburg. telefoon 06-24891181

COALITIE TAALRIJKE THUISOMGEVING ARNHEM

Op 29 januari hebben de organisaties VGGM, Rozet, Rijnstad, SPA, Skar, Partou, gemeente Arnhem en Stichting PAS de intentie uitgesproken om van de taalrijke thuisomgeving een gezamenlijke prioriteit te maken. Hierbij worden ze ondersteund door Actief Ouderschap. Na een Tel mee met Taal project in 2019 hebben de deelnemers nu een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren om de komende jaren te werken aan het programma Taalrijke thuisomgeving.

HELP HET BASISONDERWIJS!

Wat zou het mooi zijn als we – samen met partners – scholen ondersteuning kunnen bieden bij het betrekken van ouders, vrijwilligers, organisaties en bedrijven in de omgeving van een kind. En zo onze krachten bundelen tegen de steeds groeiende taalachterstand onder kinderen. Wij van Actief Ouderschap en Stichting de VoorleesExpress verzamelen de komende tijd mensen uit ons netwerk die hier feeling voor hebben en minimaal
1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Als er dan straks vraag is vanuit scholen, staan wij startklaar!

Wie lijkt dit interessant en wil in onze database? Stuur een mail via de volgende link aan Anne van de VoorleesExpress

Conferentie Game 100% geletterd in Arnhem

Als je van je conferentie een spel kan maken door middel van ervaren, puzzelen en heel veel gesprek is de impact groter! In Arnhem is een vernieuwende en inspirerende “conferentie game” gehouden om de resultaten van het “Tel Mee met Taal” project “Taalrijke thuisomgeving Arnhem” te delen met deelnemers uit de stad. Deelnemers hebben ervaren hoe spannend en leerzaam deze alternatieve conferentie was en hoe deze aanpak verbindend werkt voor alle partijen die aan dit project mee hebben gedaan. Iedereen heeft een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van de conferentie. Kennisdeling wordt ineens veel leuker!

https://www.youtube.com/watch?v=LqflHvpDETw

Wil jij de impact met je taaltherapie vergroten?

Meld je dan aan voor de TOLK-studiedag van Actief Ouderschap!

Centraal staat hoe je ouders actief betrekt bij de taaltherapie van hun kind.

Hoe doe je dit zonder extra stress toe te voegen?

 • Je zoomt in op de leefwereld van ouders.
 • Je ontdekt hoe je TOLK als instrument inzet in je professionele handelen.
 • Je krijgt inzicht in hoe dit de samenwerkingsrelatie met ouders verstrekt.
 • Je gaat dit vertalen naar ouder-kindactiviteiten.
 • Je maakt met films gebruik van verschillende rolmodellen.
 • Je zet in op empowerment van ouders voor het leggen van de talige thuissituatie.
 • Je stimuleert ouders bij het verder uitbreiden van de taal.

Je gaat naar huis met de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Kijk op de website van TOLK voor de data http://tolkinfo.nl/agenda.php

Wensen en verwachtingen van ouders in een kindcentrum

In een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.

Als lid van ons Platform Kindcentra draagt Actief Ouderschap het gedachtegoed van kindcentra uit. Ze zijn één van de experts in Nederland die ondersteuning bieden bij het samenwerken tussen pedagogische professionals en ouders. De visie van Actief Ouderschap is dat kinderen zich beter ontwikkelen als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben én met elkaar samenwerken. Zij zetten zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen.

Wensen- en verwachtingen avonden
In de afgelopen maanden heeft een aantal PACT voor Kindcentra ambassadeurs in samenwerking met Actief Ouderschap twee wensen- en verwachtingen avonden georganiseerd om zowel wensen en verwachtingen van ouders als van medewerkers van het kindcentrum te bespreken.

Gedurende deze avonden kwamen ouders samen met het team van het kindcentrum om aan de hand van een aantal thema’s en onder leiding van een gespreksleider per thema in een kleine groep met elkaar in gesprek te gaan. De thema’s komen vanuit Actief Ouderschap en zijn:

Actief Ouderschap themas

Met betrekking tot het specifieke thema werd samen met ouders en de teamleden verkend wat al goed gaat, wat beter kan en welke wensen en verwachtingen ouders en het team bij dat specifieke thema hebben.

Ouders en teamleden hadden op deze avonden allemaal dezelfde rol. De gesprekken werden geleid door gespreksleiders van buiten het kindcentrum. Eigenlijk waren zowel het team als de ouders deze avond allemaal als ‘gast’ aanwezig. Uit de verschillende gesprekken kwamen hele mooie concrete wensen en verwachtingen. Bijvoorbeeld over overdracht en informatievoorziening, maar ook over hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt. Deze wensen en verwachtingen worden uitgewerkt in een team van ouders en leerkrachten, het zogenaamde partnerschapsteam.

Een dergelijke avond staat namelijk niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een traject. Een traject waar alle partijen open staan om ook echt aan de slag te gaan met de uitkomsten van de wensen- en verwachtingen avond.

Het traject van samenwerking tussen ouders en professionals
De opbouw van het traject start met een visie verkenningsbijeenkomst met het kindcentrum team. Zij krijgen uitleg over actief ouderschap, onderverdeeld in de vijf partnerschappen van het plaatje hierboven.

De tweede avond in het traject is de wensen- en verwachtingenavond. De belangrijke mindshift voor het kindcentrum team is, dat juist de ouders aan het woord komen en aangeven wat zij “vinden, willen, verwachten en wensen” op de genoemde vijf thema’s.

Hierna komt er een ‘partnerschapsteam’ bij elkaar dat de uitkomsten van de avond op hoofdlijnen samen analyseert. Deze analyse geeft nog geen antwoord op de wijze waarop verder te gaan met wensen en verwachtingen. Het is vooral een goede analyse en daarbij wordt gekeken naar consensus over de uitkomsten.

Pas tijdens de tweede bijeenkomst met het partnerschapsteam wordt gekeken welke belangrijke uitkomsten daadwerkelijk een aanpak verdienen en welke aanpak daarbij passend is. Dan kunnen de leden van dit team, samen met andere betrokkenen aan de slag.

PACT voor Kindcentra beoogt samen met Actief Ouderschap tot een resultaat te komen, waarbij een aantal mooie trajecten leidt tot prachtige samenwerkingen tussen ouders en professionals en waarbij de geleerde lessen en effectieve aanpak breed gedeeld kunnen worden met het netwerk van PACT voor Kindcentra.

Leer “TOLK voor taalontwikkeling!” gebruiken in de training Actief Taal Partner

Word Actief Taal Partner op jouw (voor-)school!

Met TOLK voor taalontwikkeling! kunnen professionals die met ouders en kinderen werken gemakkelijk inhoud geven aan partnerschap met ouders binnen bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs. Tijdens de training krijg je inzicht in de mogelijkheden van TOLK voor taalontwikkeling! In de training worden de basisprincipes van partnerschap met ouders belicht en wordt vooral aandacht besteed aan jouw rol als organisator en gespreksleider. TOLK helpt bij het in gesprek gaan over taalontwikkeling en jij bent daarin de sleutel tot het succes!

Duur: Halve dag,  Groepsgrootte: 10 tot 15 personen, studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding), Prijs: €165,00 per deelnemer.

Bekijk de agenda voor alle trainingen “Actief Taal Partner” en schrijf je in.