Aanpak op gemeentelijk en bestuurlijk niveau

Actief Ouderschap helpt gemeenten en besturen om de samenwerking tussen ouders en organisaties te versterken. Om tot concrete resultaten te komen met ouderpartnerschap is de stimulans vanuit de gemeente en/of het bestuur belangrijk om tot optimaal resultaat te komen.   
Bij een stedelijke of bestuurlijke aanpak zijn de 7 stappen ook leidend, net als op het niveau van de individuele professional.
We vormen met verschillende stakeholders een stuurgroep en één of meerdere werkgroepen en begeleiden dit veranderproces door middel van projectmanagement, scholing, advies en middelen. Dit doen we stap voor stap, samen met uw organisaties en hun medewerkers.   

Actief Ouderschap werkt planmatig, in 7 stappen, met zowel individuele professionals en ouders1, hun organisaties en instellingen2, als de gemeente of/en besturen3

  • Stap 1: Elkaar leren kennen
  • Stap 2: Samen koers bepalen
  • Stap 3: Werken aan wederkerige relaties
  • Stap 4: Passende ouder-kind activiteiten
  • Stap 5: Een rolmodel zijn
  • Stap 6: Educatief partnerschap als prioriteit
  • Stap 7: Breid de samenwerking uit

Stap 1: Elkaar leren kennen

Op het niveau van gemeenten, overheid en besturen is het belangrijk om kennismaking en community vorming te stimuleren. Binnen een rijke en sterke sociale omgeving krijgen kinderen de meeste kans zich optimaal te ontwikkelen. We noemen dit een sterke pedagogische civil society. Door onderlinge sociale verbanden voelen burgers zich betrok- ken bij het grootbrengen van kinderen en jeugdigen in hun omgeving (De Winter, 2008).

Stap 2: Samen koers bepalen

De rol van ouders is belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Voor “gelijke kansen” zijn ouders een onmisbare partner. Veel gemeenten hebben ouderbeleid op de lokale educatieve agenda staan, omdat zij het belangrijk vinden om op gemeentelijk niveau afspraken te maken over ouderbetrokkenheid. Dit ouderbeleid gaat over de koers die er binnen de gemeente wordt gevaren. Een koers die in samenspraak met de besturen en organisaties binnen de gemeente bepaald wordt. Een koers die ouders en professionals faciliteert om met samenwerking tot resultaat te komen.

Stap 3: Werken aan wederkerige relaties

Als wederkerige relaties en inclusie bij gemeenten, overheid en besturen voorbeeld stellend gedrag is, kan dit zich breed verbreiden binnen de organisaties. Dat betekent goed luisteren naar ouders en professionals – met een adviesraad of themagroepen – en daadwerkelijk handelen op die signalen.

Stap 4: Passende ouder-kind activiteiten

De stap naar passende ouder-kind activiteiten ligt voornamelijk bij de organisaties en instellingen. Toch kunnen deze alleen worden gerealiseerd als er op het hoogste niveau aandacht en ruimte wordt geboden voor het bedenken van die passende activiteiten. Op gemeentelijk of bestuursniveau kunnen de professionals worden gefaciliteerd om samen activiteiten te ontwikkelen. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat het aanbieden van een “one size fits all” aanpak niet werkt. Methoden, programma’s en aangeschafte materialen blijken minimaal effect te sorteren. Het is de professional die gefaciliteerd moet worden om het aanbod passend kan maken.

Stap 5: Een rolmodel zijn

Gemeenten, overheid en besturen zijn het rolmodel voor de organisaties, instellingen en de individuele professionals en ouders. De speerpunten op grotere thema’s zoals lezen, gezond gedrag, bewegen, geluk, schoolkeuze, etc. dienen te worden uitgestraald. Ook van bovenaf wordt het goede voorbeeld verwacht op deze thema’s. 

Stap 6: Educatief partnerschap als prioriteit

Zorg dat de speerpunten op grotere thema’s zoals lezen, gezond gedrag, bewegen, geluk, schoolkeuze, etc., prioriteit worden in alle communicatie.

Stap 7: Breid de samenwerking uit

Als samenwerking tot stand komt en de eerste effecten waarneembaar zijn is het belangrijk om dit te zien en te waarderen. Borging van de samenwerking op de gekozen thema’s is noodzakelijk om verder te kunnen uitbreiden. Voor gemeenten, overheid en besturen zullen steeds weer nieuwe thema’s belangrijk zijn. Door de verworvenheden van deze zeven stappen te blijven borgen is het mogelijk om deze na verloop van tijd uit te breiden naar andere thema’s.